Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Kupující (spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující (nikoli spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.2. Kupující si volí během objednávkového procesu způsob dopravy a platby. Pokud zvolí dopravu a platbu na prodejně označené jinak, než „Jetsurf retail store" nebo Jetsurf dealer storeje prodávajícím subjekt, který prodejnu provozuje. Ve všech ostatních případech je prodávajícím společnost:


MSR Engines. s.r.o.
Krásného 3857/7, Brno

636 00

IČO: 26968215
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném na Krajském soudu v Brně, oddíl B, vložka 3771

email: eshop@jetsurf.com

1.3. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupující spotřebitel, řídí se další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li kupující nikoli spotřebitel, řídí se další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

1.4. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu jetsurfparts.shopify.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka")

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.9. Prodávající při prodeji z kategorie zboží z výprodeje může prodávat zboží jenž je rozbaleno, použito, případně s nižší dobou záruky. Kupující je o jednotlivých formách zlevněného zboží informován prodávajícím minimálně vždy před vyzvednutím zboží na prodejně nebo platbou nebo odesláním zboží přepravní službou na adresu a je oprávněn v závislosti na charakteru zboží z objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, rozsah použití, rozsah změněné záruky ...) požádat prodávajícího o zrušení objednávky.

2.10. Prodávající umisťuje na webové rozhraní obchodu u produktů popisy, parametry, obrázky a další informace, které mu dodavatel poskytl nebo které prodávající vyhledal v nejlepší možné víře. Kupující má možnost tyto informace ověřit dotazem na prodávajícího. Zejména neshoda v obrázcích a konečným provedením není důvod pro reklamaci zboží, vrácením nebo výměnu.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího;
- bezhotovostně převodem na účet;
- bezhotovostně platební kartou;
- bezhotovostně převodem na účet s odloženou splatností;

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku při doručení po ČR je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud se prodávající a kupující dohodl jinak, zejména kupní smlouvou, pak tyto dohodnuté podmínky mají přednost. Při požadavku na objednání a bezhotovostní platbě kupující bude blokovat zboží prodávajícímu do 4dnů od požadavku na objednávku pokud je v té době skladem a v dostatečném množství podle objednávky. V případě nepřipsání platby se zboží odblokuje do dalšího prodeje.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující je zavázán uhradit veškeré poplatky s přesunem částky za objednávku na svůj vrub. 

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

3.8. Návody, manuály, technické náčtrty je možné si vyžádat od Kupujícího pokud jej výrobce poskytnul.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží. Při doručení přepravní službou je kupující povinen převzít zboží v momentě dodání.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění v rámci plnění na území ČR. Práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy se však kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nevztahují na smlouvy:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího či jeho emailovou adresu.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno na jeho provozovně bez zbytečného odkladu nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu a to na adresu sídla prodávajícího. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 200 Kč (slovy: šedesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, bez známek užívání, neopotřebené a v původním obalu. Zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím. Kupující bere na vědomí, že dopravu vraceného zboží prodávajícímu hradí kupující.

5.3. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno, nebo nejeví známky užívání. Kupující bere na vědomí, že náklady, které vzniknou prodávajícímu kvůli přezkoumání vraceného zboží, mohou být kupujícímu naúčtovány a následně jednostranně započteny proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím pokud se tak dohodnou.

5.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo bude jevit známky užívání, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nepoměrné ceny k výrobku způsobené systémovou chybou.

5.7. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodavatel prodávajícího není schopen dodat požadované zboží v požadovaném termínu, případně v požadovaném množství. Prodávající řeší tyto případy individuálně tak, aby nabídl kupujícímu pokud možno náhradní řešení.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat nárok na práci při uvedení zboží do původního stavu.

5.9.Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží které bylo upraveno podle přání zákazníka.

6. Odpovědnost za vady, záruka

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím spotřebitelem. Ze zákona je záruční doba 24 měsíců pokud není uvedeno jinak. Daňový doklad slouží i jako záruční list. Pečlivě daňový doklad uschovejte. V případě reklamace bude kupující spotřebitel vyzván k jeho předložení a prokázání koupě.

6.6. Práva kupujícího spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující spotřebitel v jakékoliv provozovně prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.2. Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
- v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9. Uživatelský účet

9.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

9.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

9.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

9.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

9.5. Uživatelský účet může být zrušen, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

9.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího, nebo zpracovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím, nebo zpracovatelem na elektronickou adresu kupujícího.

10.11. Kupující souhlasí s uchováním informací v podobě cookies souborů v jeho zařízení. Tyto soubory mohou mít v sobě informace o položkách produktů, navštíveních stránkách prodávajícího, mohou být propojeny s případným zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího, nebo mít informace pro služby spojené s portály porovnání zboží, vyhledání zboží a podobně nebo další a podle obchodních podmínek těchto portálů a podmínek služeb nabízených těmito portály, zpracovatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení nebo dotazníky nebo jinou formou oslovení prodávajícím, nebo zpracovatelem na elektronickou adresu kupujícího.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi MSR Engines s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce - internetové stránky www.coi.cz. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak MSR Engines s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na stránce pro vyřešení nastalé situace a sporu. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

11.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.02.2018 00:00:00

 

TERMS AND CONDITIONS 

 

 1. Introductory provisions

1.1. The Buyer (consumer) is a person who does not act within the framework of its business or other commercial activity when concluding and fulfilling a contract. It is a natural or legal person who purchases products or uses services for purposes other than conducting business with these products or services.

A Buyer (not a consumer) is a person who acts within the framework of its business or other commercial activity when concluding and fulfilling a contract.

1.2. The Buyer selects the method of shipping and payment during the ordering process. In the event that it chooses the transport and payment at a shop otherwise marked than “Jetsurf retail store” or “Jetsurf dealer store”, the Seller is the entity that operates the store. In all other cases, the Seller is:


MSR Engines. s.r.o.
Krásného 3857/7, Brno

636 00

Company Reg. No.: 26968215
registered in the Commercial Register kept at the Regional Court in Brno, Section B, insert 3771

email: eshop@jetsurf.com

1.3. Contractual relations are governed by the laws of the Czech Republic. In the event that the Buyer is a consumer, other rights and obligations of the Contracting Parties not governed by these Terms and Conditions are governed by the Civil Code and the Consumer Protection Act. In the event that the Buyer is not a consumer, other rights and obligations of the Contracting Parties not governed by these Terms and Conditions are governed by the Commercial Code.

1.4. These Terms and Conditions govern the mutual rights and obligations of the Contracting Parties arising out of or in connection with a Purchase Agreement entered into by and between the Seller and the Buyer through the Jetsurfparts.shopify.com Internet store, through the web interface (hereinafter referred to as the “store’s web interface”).

1.5. Provisions deviating from the Terms and Conditions may be negotiated in the Purchase Agreement. These deviating provisions in the Purchase Agreement shall take precedence over the provisions of the Terms and Conditions.

1.6. The provisions of the Terms and Conditions are an integral part of the Purchase Agreement. The Purchase Agreement and the Terms and Conditions are prepared in the Czech language. The Purchase Agreement can be concluded in the Czech language.

1.7. The Seller may change or supplement the wording of the Terms and Conditions. This provision is without prejudice to the rights and obligations arising during the period of validity of the previous version of the Terms and Conditions.

 1. Entering into a Purchase Agreement

2.1. The store’s web interface contains a list of goods offered for sale by the Seller, including the prices of the individual goods offered. The prices of the goods offered are listed including value added tax and all related fees. Offers for the sale of goods and the prices of these goods remain valid for as long as they are displayed in the store’s web interface. This provision does not limit the Seller’s ability to enter into a Purchase Agreement for individually negotiated terms. All offers for the sale of goods placed in the store’s web interface are non-binding and the Seller is not obliged to enter into a Purchase Agreement for these goods.

2.2. The store’s web interface also includes information on the cost of packaging and delivering the goods. Information on the costs of packaging and delivering the goods listed in the store’s web interface is valid only in cases when the goods are delivered within the territory of the Czech Republic.

2.3. To order the goods, the Buyer completes the order form in the store’s web interface. The order form contains, in particular, information about:

- the ordered goods (the ordered goods “put” into the electronic shopping cart of the store’s web interface by the Buyer),

- the method of payment of the purchase price of the goods, details of the required method of delivering the ordered goods, and

- information on the costs associated with delivering the goods (collectively referred to as the “Order”)

2.4. Before sending the Order to the Seller, the Buyer is able to check and modify the data that it has placed in the Order, also with regard to the Buyer’s ability to identify and correct any errors that occurred when entering the data into the Order. The Order is sent by the Buyer to the Seller by clicking on the “send order” button. The details given in the Order are considered correct by the Seller.

2.5. The Seller shall be entitled to ask the Buyer for additional confirmation of the Order (for example, in writing or by phone), depending on the nature of the Order (quantity of goods, purchase price, estimated transport costs).

2.6. The contractual relationship between the Seller and the Buyer arises from the delivery of the Order (acceptance), which is sent to the Buyer by e-mail to the Buyer’s e-mail address.

2.7. The Buyer acknowledges that the Seller is not obliged to enter into a Purchase Agreement, especially with persons who have previously substantially violated a Purchase Agreement (including the Terms and Conditions).

2.8. The Buyer agrees to use remote means of communication when entering into the Purchase Agreement. Costs incurred by the Buyer when using remote means of communication in connection with entering into a Purchase Agreement (costs of internet connection, telephone call costs) are borne by the Buyer.

2.9. The Seller may sell goods that are unpacked, used, or with a lesser warranty period when sold from a discounted goods category. The Buyer is formed by the Seller of the individual forms of discounted goods at least before the goods are picked up at the store or by payment or delivery of the goods by the shipping service to the address and is entitled to ask the Seller to cancel the Order depending on the nature of the goods ordered (quantity of goods, purchase price, estimated transport costs, extent of warranty ...).

2.10. The Seller shall place descriptions, parameters, images and other information provided by the supplier or which the Seller found in the best possible faith next to products on the store’s web interface. The Buyer has the possibility to verify this information by submitting an enquiry to the Seller. In particular, a discrepancy between the images and the final appearance of the goods shall not be a reason to return or exchange them.

 1. Price of the goods and payment terms

3.1. The Buyer may pay the Seller the price of goods and any costs associated with the delivery of the goods under the Purchase Agreement in the following ways;

- in cash or by payment card at the Seller’s premises;

- by bank transfer;

- by credit card;

- by transfer to an account with a deferred maturity;

3.2. Together with the purchase price, the Buyer is also required to pay the Seller the cost of packing and delivering the goods. Unless specified otherwise, the purchase price is further understood to also include the cost of delivering the goods.

3.3. In the case of a cash payment or cash on delivery within the Czech Republic, the purchase price is payable upon receipt of the goods. In the case of a cashless payment, the purchase price is payable within 4 days of entering into a Purchase Agreement. In the event that the Seller and the Buyer agree otherwise, in particular in the Purchase Agreement, the agreed terms shall take precedence. In the case of an order and cashless payment, the Buyer will block the Seller’s goods for a period of four (4) days from the Order in the event that the goods are in stock and in sufficient quantity. In the event that the payment is not received, the goods shall be unblocked for further sale.

3.4. In the case of a cashless payment, the Buyer is required to pay the purchase price of the goods and state the variable symbol of the payment. In the case of a cashless payment, the Buyer’s obligation to pay the purchase price is fulfilled when the relevant amount is credited to the Seller’s account. The Buyer is obliged to pay all charges related to the debiting of the amount for the Order.

3.5. The Seller is entitled to request the payment of the full purchase price before the goods are dispatched to the Buyer, in particular, in the event that the Buyer does not receive an additional confirmation of the Order (Article 2.5).

3.6. Discounts on the price of goods provided by the Seller to the Buyer cannot be combined.

3.7. The Seller shall issue a tax document - invoice to the Buyer in respect of payments made under the Purchase Agreement, in the event that it is customary in the course of trade or stipulated by generally binding legal regulations. The tax document - invoice is issued by the Seller to the Buyer after payment of the price of the goods.

3.8. Instructions, manuals, technical drawings can be requested in the event that the manufacturer has provided them.

 1. Transport and delivery of goods

4.1. The method of delivery of the goods shall be determined by the Seller, unless stipulated otherwise in the Purchase Agreement. In the event that the mode of transport is agreed upon by the Buyer, the Buyer shall bear the risk and any additional costs associated with this method of delivery.

4.2. In the event that the Seller is obliged to deliver the goods in the place specified by the Buyer in the Order according to the Purchase Agreement, the Buyer shall be obliged to take over the goods. On delivery by the shipping service, the Buyer shall be obliged to take over the goods at the moment of delivery.

4.3. In the event that the Buyer requires the goods to be delivered repeatedly or in any other way than stated in the Order, the Buyer shall be obliged to pay the costs associated with the repeated delivery of the goods, or the costs associated with another delivery method.

4.4. Upon receipt of the goods from the carrier, the Buyer shall be obliged to check the integrity of the packaging of the goods and, in the event of any defects, to notify the carrier without undue delay. In the event of a disruption in the packaging indicating unauthorized entry into the consignment, the Buyer shall not be required to accept the consignment from the carrier. By signing the delivery note, the Buyer confirms that the consignment complies with all of the Terms and Conditions, and any later complaint about the shipment may not be taken into account.

4.5. Other rights and obligations of the Contracting Parties during the transportation of goods may be amended in the Seller’s terms of delivery.

 

 1. Withdrawal from the Purchase Agreement

5.1. In the event that an agreement was entered into by means of remote communication, the consumer has the right to withdraw therefrom without giving any reason and without any sanction within fourteen (14) days of the receipt of a transaction within the territory of the Czech Republic. However, the consumer’s right to withdraw from an agreement shall not apply to the following agreements, except in cases where withdrawal shall be expressly agreed:

- for the provision of services in the event that, with their consent, their performance was commenced before the expiry of the fourteen (14) days from receipt of the transaction,

- for the supply of goods or services the price of which depends on financial market fluctuations, irrespective of the will of the Supplier,

- for the supply of goods adapted to the consumer’s wishes or for it, as well as goods subject to rapid deterioration, wear and/or obsolescence,

- for the supply of audio and video recordings and computer programs, in the event that the consumer has disrupted their original packaging,

- for delivery of newspapers, periodicals and magazines,

- consisting of a game or a lottery.

Withdrawal from the Purchase Agreement must be sent to the seller within fourteen (14) days of receipt of the goods, to the Seller’s address or email.

5.2. In the event of withdrawal pursuant to Article 5.1, hereof, the Purchase Agreement shall be cancelled from the beginning. Goods must be sent or handed over to the Seller at its place of business without undue delay but no later than fourteen (14) days after sending the withdrawal from the Purchase Agreement to the Seller to the address of the Seller’s place of business. In the event that the Buyer breaches the obligation under the previous sentence, the Seller shall be entitled to a contractual fine of 200 CZK (in words: two hundred Czech Crowns) for each day of delay, up to a maximum of the purchase price of these goods. This provision shall be without prejudice to the right to compensation for any damage caused by a breach of an obligation, which shall be subject to a contractual fine penalty, even in the event that the damage exceeds the contractual penalty. Goods must be returned to the Seller undamaged, without signs of use, unused and in the original packaging. Goods must be returned with all accessories. The Buyer acknowledges that the Buyer shall cover the cost of returning the goods to the Seller.

5.3. Within ten (10) days of the Buyer returning the goods pursuant to Article 5.2, hereof, the Seller shall be entitled to review the returned goods, in particular to determine whether the returned goods are damaged, worn, partially consumed or show signs of use. The Buyer acknowledges that the costs incurred by the Seller for reviewing the returned goods may be charged to the Buyer and subsequently unilaterally charged against the Buyer’s claim for a refund of the purchase price.

5.4. In the event of withdrawal pursuant to Article 5.1, hereof, the Seller shall return the purchase price to the Buyer no later than fourteen (14) days after withdrawal, by bank transfer to the Buyer’s account. The Seller shall be also entitled to return the purchase price in cash when the Buyer returns the goods in the event that they do so agree.

5.5. The Buyer acknowledges that in the event that the goods returned by the Buyer are damaged, worn or partially consumed or show signs of use, the Seller shall be entitled to claim compensation for damages from the Buyer. The Seller shall be entitled unilaterally offset its claim for compensation for damages against the Buyer’s claim for repayment of the purchase price. Similarly, the Seller shall be entitled to unilaterally offset the contractual penalty pursuant to Article 5.2, hereof, against the Buyer’s claim for repayment of the purchase price.

5.6. The Seller reserves the right to withdraw from the Purchase Agreement in the event of a disproportionate price for the product caused by a system error.

5.7. The Seller reserves the right to withdraw from the Purchase Agreement in the event that its supplier is unable to deliver the requested goods within the required time or in the required quantity. The Seller shall handle these cases individually so as to offer the Buyer a replacement solution if possible.

5.8. The Seller reserves the right to charge for work when bringing the goods into their original condition.

5.9. The right of withdrawal cannot be applied to agreements for the supply of goods, which have been adjusted according to the customer’s wishes.

 1. Liability for defects, warranty

6.1. The rights and obligations of the Contracting Parties regarding the Seller’s liability for defects, including the Seller’s warranty, are governed by the relevant generally binding regulations (in particular the provisions of Article 612 et seq. of the Civil Code).

6.2. The Seller shall be liable to a consumer Buyer in that the goods are in conformity with the Purchase Agreement, in particular that they are without defects. Conformity with the Purchase Agreement means that the goods have the quality and utility properties required by the agreement, described by the Seller, the manufacturer or its agent, or expected based on its advertising, or the usual quality and utility of the kind of goods; they comply with the requirements of the law; they are in the appropriate quantity, measure or weight and correspond to the purpose which the Seller states for the use of the goods or for which the goods are usually used.

6.3. In the event that the goods are not in conformity with the Purchase Agreement, a Buyer that is a consumer shall be entitled to require the Seller, free of charge and without undue delay, to put the goods into a condition corresponding to the Purchase Agreement, either by replacing or repairing the goods based on the Buyer that is a consumer’s wishes; or if this is not possible by the Buyer that is a consumer requiring a reasonable discount on the price of the goods or withdrawing from the Purchase Agreement. This shall not be valid in the event that the Buyer that is a consumer was aware of the non- conformity with the Purchase Agreement prior to taking over the goods or caused the non-conformity with the Purchase Agreement itself. A non-conformity with the Purchase Agreement that arises within six (6) months from the date of receipt of the goods, shall be deemed to be a non-conformity existing at the time of their takeover unless it is inconsistent with the nature of the goods or it is not proven otherwise.

6.4. In the event that the goods are not perishable or have been used, the Seller shall be liable for defects that appear as a non-conformity with the Purchase Agreement after taking over the item during the warranty period (warranty).

6.5. The warranty period begins with the takeover of goods by the Buyer that is a consumer. The statutory warranty period is 24 months unless otherwise stated. The tax document also serves as a warranty certificate. Carefully save the tax document. In the event of a claim, the Buyer will be asked to provide proof of purchase.

6.6. The rights of a Buyer that is a consumer arising from the Seller’s liability for defects, including the Seller’s warranty, may be enforced by a Buyer that is a consumer at any Seller’s place of business.

 1. Further rights and obligations of the Contracting Parties

7.1. The Buyer acquires ownership of the goods by paying the full purchase price of the goods.

7.2. The Seller shall not be bound by any code of conduct in relation to the Buyer within the meaning of Section 53a(1) of the Civil Code.

7.3. The Buyer acknowledges that the Seller shall not be responsible for any errors resulting from intervention to the website of a third party or the use of the website contrary to its purpose.

 1. Delivery

8.1. Unless agreed otherwise, any correspondence relating to the Purchase Agreement shall be delivered to the other Contracting Party in writing, by email, in person or by registered mail through the postal service (based on the sender’s choice). The Buyer’s email address listed in its user account shall be used for delivery.

8.2. A message shall be received:

- in the case of delivery by e-mail, when it is received at the incoming mail server; the integrity of messages sent by email can be secured by a certificate,

- in the case of delivery in person or through the postal service by acceptance of a consignment by the addressee,

- in the case of delivery in person or through the postal service, also by refusing to accept the consignment, in the event that the addressee (or the person authorized to accept the consignment) refuses to take delivery of the consignment,

- in the case of delivery through the postal service, within ten (10) days from posting the consignment and requesting the addressee to accept the posted consignment, in the event that the consignment is posted at the postal service, even if the addressee is not aware of the fact it was posted.

 1. User account

9.1. After the Buyer registers on the website, the Buyers can access their user interface. The Buyer can order goods from the user interface (hereinafter referred to as the “user account”). In the event that the store’s web interface allows it, the Buyer can also order goods without registration directly from the store’s web interface.

9.2. When registering on the website and ordering goods, the Buyer shall be obligated to complete all of the data correctly and truthfully. The Buyer shall be obligated to update the details in the user account in the event of any change. Data provided by the Buyer in the user account and when ordering the goods are considered by the Seller to be correct.

9.3. Access to the user account is secured by a user name and password. The Buyer shall be required to maintain confidentiality regarding the information necessary to access its user account and acknowledges that the Seller shall not be liable for breach of this obligation by the Buyer.

9.4. The Buyer shall not be entitled to allow the use of the user account by third parties.

9.5. The user account may be canceled, especially in the event that the Buyer does not use its user account for more than two (2) years, or in the event that the Buyer breaches its obligations arising from the Purchase Agreement (including Terms and Conditions).

9.6. The Buyer acknowledges that the user account may not be available all of the time, especially with regard to the necessary maintenance of the hardware and software, and the maintenance of hardware and software of third parties.

 1. Protection of personal data

10.1. Protection of the personal data of a Buyer that a natural person, is provided by Act No. 101/2000 Coll., on the Protection of Personal Data, as amended.

10.2. The Buyer agrees to the processing of their personal data: name and surname, address, identification number, tax identification number, email address and telephone number (hereinafter collectively referred to as “personal data”).

10.3. The Buyer agrees to the processing of personal data by the Seller for the purposes of fulfilling the rights and obligations of the Purchase Agreement and for the purpose of sending information and commercial communications to the Buyer.

10.4. The Buyer acknowledges that it is required to state its personal details (when registering, in its user account, when ordering from the store’s web interface), to state correctly and truthfully and to inform the Seller of any change to its personal data without undue delay.

10.5. When processing the Buyer’s personal data, the Seller may assign a third party as the processor.

10.6. Personal data will be processed indefinitely. Personal data will be processed in electronic form in an automated manner or in a printed form in a non-automated manner.

10.7. The Buyer confirms that the provided personal data are accurate and that it has been advised that this is a voluntary provision of personal data. The Buyer declares that it has been advised that the consent to the processing of personal data by the Seller may be revoked in writing to the Seller’s address.

10.8. In the event that the Buyer believes that the Seller or processor (Article 10.5) processes its personal data contrary to the protection of the Buyer’s private and personal life or in contravention of the law, in particular in the event that personal data are inaccurate with respect to for the purpose of their processing, it is entitled to:

- ask the Seller or processor for an explanation,

- request the Seller or processor to remove the defective condition. In particular, by blocking, repairing, supplementing or disposing of the personal data. In the event that the Buyer’s request under the preceding sentence is found to be justified, the Seller or processor shall immediately remove the defective condition. In the event that the Seller or processor fails to comply with the request, the Buyer has the right to directly contact the Office for Personal Data Protection. This provision shall be without prejudice to the Buyer’s right to directly contact the Office for Personal Data Protection.

10.9. In the event that the Buyer asks for information about the processing of its personal data, the Seller shall be required to provide this information. The Seller has the right to request reasonable compensation not exceeding the costs necessary to provide the information.

10.10. The Buyer agrees to the sending of information related to Seller’s goods, services or business or processor to the Buyer’s electronic address and agrees to the sending of commercial messages to the Buyer’s electronic address by the Sender or the processor.

10.11. The Buyer agrees to keep information in the form of cookies on their devices. These files may contain information about product items, the Seller’s website, they may be linked to the possible sending of information relating to the Seller’s goods, services or business, or have information services related to the website such as comparison of goods, search of goods etc., or others, and according to the terms and conditions of the website, and the terms of services offered by the website to the Buyer’s email address, and it also agrees to the sending of commercial messages or surveys or other forms of contact from the Seller or processor to the Buyer’s email address.

 

 1. Final provisions

11.1. In the event that the legal relationship established by the Purchase Agreement contains an international (foreign) element, then the Contracting Parties agree that the relationship shall be governed by Czech law. This does not affect the consumer’s rights under generally binding legal regulations.

11.2. The Seller shall be entitled to sell the goods on the basis of a trade license and the activity of the Seller shall not be subject to any other authorization. The trade license is provided within the scope of its competence by the relevant Trade Licensing Office.

11.3. In the event that any provision of these Terms and Conditions is invalid or ineffective, or that it occurs, the provision will be replaced by a provision whose meaning is as close to the invalid provision as possible. The invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect the other provisions. Changes and additions to the Purchase Agreement or Terms and Conditions shall be made in written form.

11.4. Relationships and possible disputes arising from an agreement will be settled exclusively pursuant to the law of the Czech Republic and will be settled by the competent courts of the Czech Republic. Possible disputes between MSR Engines s.r.o. and the Buyer can also be settled out of court. In this case, the Buyer - Consumer may contact a non-judicial dispute resolution body, such as the Czech Trade Inspection Authority - www.coi.cz. For more information on out-of-court dispute resolution, visit http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Before an out-of-court settlement is reached, MSR Engines s.r.o. recommends the Buyer first uses the contact on the website to resolve the situation and the dispute. The Purchase Agreement is concluded in the Czech language. In the event that a translation of the text of the agreement is created for the Buyer’s needs, the interpretation of the agreement in the Czech language shall apply in the event of a dispute over the interpretation of its provisions.

11.5. These Terms and Conditions are valid as of 1 February 2018 at 12 am.

 

 

Sale

Unavailable

Sold Out